Forretningsbetingelser

ReOrbis brugervilkår for Sælger & Køber

Introduktion
ReOrbis er en B2B platform udelukkende mellem virksomheder, organisationer, offentlige institutioner med cvr/se nummer og således IKKE en handelsplads mellem private aktører – ej heller tiltænkt som platform for Brokere.
Disse vilkår gælder for forbrugeres (”ITA Sælger”) annoncering gennem ReOrbis , som bl.a. formidler køb og salg af ITA på ReOrbis.com og gennem samarbejdspartnere, og ITA Sælgers anden brug af ReOrbis ’ ydelser, produkter og platforme mv.
ReOrbis, har hjemsted på Vesterbrogade 149, 1620 København DK - Denmark, og benævnes i det følgende ”ReOrbis”. ReOrbis har postadressen ”ReOrbis, c/o ReOrbis , Vesterbrogade 149, 1620 København DK - Denmark” og kan endvidere kontaktes på info@ReOrbis.com.

Anvendelse af ReOrbis produkter
ITA Sælger kan gennem sin brugerprofil på ReOrbis.com oprette annoncer og/eller indhold (samlet benævnt ”Indhold”) i relevante kategorier eller områder. ReOrbis er berettiget til at lukke ITA Sælgers adgang til ReOrbis produkter, hvis ITA Sælger ikke vil acceptere ændringer og opdateringer af disse vilkår.
ReOrbis kan slette ITA Sælgers brugerprofil, såfremt den har været inaktiv i 36 måneder. ITA Sælger vil blive varslet ca. 4 uger før en eventuel sletning af ITA Sælgers brugerprofil.

ReOrbis rolle i forhold til aftaler indgået på baggrund af annoncer formidlet af ReOrbis eller ReOrbis samarbejdspartnere
ReOrbis og ReOrbis samarbejdspartnere formidler tilbud fra ITA Sælger og erhvervsdrivende vedrørende ITA og andre varer og tjenesteydelser. Tilbudsgiverne er uafhængige af ReOrbis. Tilbudsgiverne er selvstændigt ansvarlige for opsætning og indhold af tilbud, kundeservice og levering af de varer og tjenesteydelser, som de udbyder til salg. ReOrbis er således ikke ansvarlig for udformningen af tilbudsgivernes tilbud, kundeservice eller levering af varer eller tjenesteydelser.

Priser og betalinger
ReOrbis opkræver betaling for visse ydelser. Priserne fremgår af ReOrbis hjemmeside.
ReOrbis er til enhver tid berettiget til at ændre afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og ReOrbis kan derfor bl.a. ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.
Såfremt ReOrbis kræver betaling for en ydelse, som ITA Sælger ønsker at benytte, vil ITA Sælger forud for den endelige accept af købet af ydelsen, få oplyst prisen (ekskl. moms). ReOrbis priser er opgivet i danske kroner (DKK), Euro €, Sterling pund £ og US $ . Såfremt ITA Sælger ikke betaler, kan ReOrbis begrænse ITA Sælgers mulighed for at bruge ydelserne. Såfremt ITA Sælger betaler med kreditkort, Dankort eller på anden måde, kan ITA Sælgers betaling blive pålagt et gebyr, som ITA Sælger vil blive oplyst om, når ITA Sælger foretager betalingen.

Fortrydelsesret - Cancellation
Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for indhold, der i henhold til ReOrbis regler om annoncering eller disse brugervilkår enten 1) er blevet fjernet fra webstedet eller 2) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte ReOrbis tjenesteydelser, eller 3) for hvem der gælder særlige begrænsninger.
Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af ReOrbis inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart ReOrbis har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.
Hvis fortrydelsesretten gælder for det Indhold, du har indrykket, accepterer du, at ReOrbis er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret.
ReOrbis opkræver en % sats (se prisliste) af et vejet gennemsnit af de 5 højeste bud.

Klagemuligheder for forbrugere
Er du utilfreds med en service eller et produkt købt hos os, er du altid velkommen til at kontakte ReOrbis på info@ReOrbis.com. Vi vil herefter bestræbe os på at finde en løsning.

  • Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Roskilde Ret, Denmark under anvendelse af dansk ret.

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål
Du kan også indsende en klage via EU-kommissionens klageportal på https://ec.europa.eu/consumers/odr/, hvilket kan være relevant hvis du har bopæl udenfor Danmark.

Regler for anvendelse af ReOrbis
ITA Sælger garanterer ved sin accept af disse vilkår, at ITA Sælger ikke i forbindelse med sin brug af ReOrbis ydelser:

 • vil oprette annoncer, medmindre ITA Sælger har en reel annoncerings- og salgshensigt med annonceringen,
 • vil overtræde gældende lovgivning, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven, markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven,
 • krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterielle rettigheder,
 • vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af ReOrbis hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder,
 • uden ReOrbis forudgående skriftlige godkendelse vil benytte eller opfordre andre til at benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til ReOrbis ydelser og indsamle indhold til noget formål,
 • uden ReOrbis forudgående skriftlige godkendelse vil etablere et link til ReOrbis hjemmesider på en sådan måde, at ReOrbis.com eller indhold på ReOrbis.com vises på andre hjemmesider (uanset om det er muligt at se, at data/indhold stammer fra ReOrbis.com), herunder ved indlejring i form af iframe-teknikker eller tilsvarende,
 • vil distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade ReOrbis.com eller brugerne af ReOrbis interesser eller ejendom,
 • vil belaste ReOrbis infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af ReOrbis.com,
 • vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til ReOrbis ydelser,
 • vil distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
 • helt eller delvist vil kopiere, ændre eller distribuere andre personers/annoncørers indhold,
 • vil indsamle og bruge oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, til andet end besvarelse af den pågældendes henvendelse uden deres samtykke, eller
 • vil krænke bestemmelser i disse vilkår eller handle i modstrid med ånden i disse vilkår.

Det indskærpes, at ITA Sælger skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før ReOrbis anmodes om at oprette Indhold.
ReOrbis er berettiget til at udelukke ITA Sælger fra at annoncere på ReOrbis eller fjerne Indhold fra ReOrbis tjenester uden varsel, hvis ReOrbis vurderer at Indholdet er i strid med disse vilkår, skader ReOrbis goodwill eller i øvrigt findes upassende.

ReOrbis immaterielle rettigheder og rettigheder til Indhold
Alle immaterielle rettigheder knyttet til ReOrbis og alle rettigheder til ReOrbis ydelser, herunder grafik, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer ReOrbis. ITA Sælger har ikke ret til at lade tredjemand helt eller delvist kopiere data fra ReOrbis produkter, herunder fra ReOrbis.com.
ITA Sælger giver – når ITA Sælger opretter Indhold på ReOrbis – ReOrbis en global, ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. ReOrbis gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.
ITA Sælger giver derudover ReOrbis ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold, der oprettes på ReOrbis tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker hel eller delvis kopiering af ReOrbis tjenester eller tjenester, hvortil det pågældende Indhold er overført.
ITA Sælger garanterer at være berettiget til at give ReOrbis ovennævnte rettigheder.
Intet i disse vilkår begrænser ITA Sælgers rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, vedkommende opretter på ReOrbis tjenester.

ITA Sælgers ansvar for Indhold, der oprettes på ReOrbis
ITA Sælger indestår for, at det Indhold ITA Sælger opretter på ReOrbis tjenester ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvorledes oprettelsen af Indhold sker.
ReOrbis gennemgår ikke det Indhold ITA Sælger opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene ITA Sælgers ansvar.
ITA Sælger har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på ReOrbis tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på ReOrbis anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.
ITA Sælger skal skadesløsholde ReOrbis for ethvert tab som ReOrbis måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som ReOrbis måtte afholde som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at Indhold oprettet på ReOrbis tjenester krænker dennes ret eller strider mod lovgivningen i øvrigt.

ReOrbis systemer og ret til at foretage ændringer i systemerne
ReOrbis bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt, men ReOrbis yder ingen form for driftsgaranti.
ReOrbis har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i ReOrbis systemer og ydelser, som ReOrbis finder hensigtsmæssige, uden at det udgør misligholdelse af ReOrbis forpligtelser over for ITA Sælger.
Af hensyn til systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager, har ReOrbis ret til at lukke for tredjemands adgang til ReOrbis ydelse, hvis trækning af data efter ReOrbis vurdering øges væsentligt udover hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data, eller har karakter af anden form for misbrug, uden at ReOrbis dermed er i misligholdelse over for ITA Sælger.

ReOrbis forpligtelser over for ITA Sælger
ReOrbis er forpligtet til at gøre sig kommercielle, rimelige bestræbelser på at levere de ydelser, som er aftalt, såfremt ITA Sælger rettidigt og korrekt leverer det nødvendige materiale.

ReOrbis ansvar
ReOrbis påtager sig intet ansvar for forbrugeres/erhvervsdrivendes annoncer eller for de aftaler, som ITA Sælger indgår på baggrund af tilbud formidlet af ReOrbis eller ReOrbis samarbejdspartnere. ReOrbis er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med tilbudsgivernes levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
ITA Sælger accepterer, at ReOrbis ikke garanterer kontinuerlig eller sikker adgang til ReOrbis ydelser og at ReOrbis ikke gennemgår indhold eller oplysninger fra annoncører på og brugere af ReOrbis ydelser, hvorfor ReOrbis ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater. ITA Sælger accepterer endvidere, at ReOrbis heller ikke på andre områder yder udtrykkelige, implicitte eller lovbestemte garantier eller indeståelser.
ITA Sælger accepterer, at ReOrbis ikke er ansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, tab af fortjeneste, driftstab, goodwill, omkostninger, udgifter og andre følgeskader, der opstår som følge af ITA Sælgers brug af ReOrbis hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, selvom ITA Sælger underretter ReOrbis herom, eller ReOrbis med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
Såfremt ReOrbis bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er ReOrbis ansvar over for ITA Sælger eller ITA Sælgers aftaleerhververe eller kreditorer (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) ITA Sælgers samlede betaling til ReOrbis i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Personlige oplysninger
Ved at benytte ydelser, der tilbydes af ReOrbis, indvilliger ITA Sælger i, at ReOrbis (den dataansvarlige) behandler ITA Sælgers personlige oplysninger som nærmere beskrevet i ReOrbis persondatapolitik.
ITA Sælger er ansvarlig for, at dennes personlige oplysninger er nøjagtige og at beskytte sin adgangskode. Såfremt ITA Sælgers adgangskode er blevet misbrugt, skal ITA Sælger straks anmode kundeservice om at ændre adgangskoden og/eller spærre kontoen.

Meddelelser
Meddelelser til ReOrbis skal sendes til info@ReOrbis.com, og ReOrbis er berettiget til at sende meddelelser til ITA Sælger til den af ITA Sælger angivne e-mailadresse.

Ændringer eller rettelser
ReOrbis kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. ITA Sælger accepterer, at meddelelse om ændringer kan gives pr. e-mail eller på ReOrbis hjemmeside, og at brug af ReOrbis efter varslets udløb udgør en accept af de nye vilkår.

Afsluttende bestemmelser
Disse vilkår inkl. persondatapolitikken udgør aftalegrundlaget mellem ReOrbis og ITA Sælger og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af ReOrbis har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.
Såfremt ReOrbis ikke håndhæver en bestemmelse, betyder dette ikke, at ReOrbis har givet afkald på sin ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogle af disse vilkår ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.
ReOrbis er berettiget til at overdrage ReOrbis.com og andre af dets produkter til tredjemand samt alle rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår uden forudgående samtykke fra ITA Sælger.
Disse vilkår er undergivet dansk ret og alle tvister eller retlige krav mellem ReOrbis og ITA Sælger, der måtte opstå som følge af eller i sammenhæng med ITA Sælgers brug af ReOrbis hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.

Vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier 
Opdateret: 05.07.2017

Når du besøger vores hjemmesider eller anvender vores tjenester, applikationer, beskedsystemer (såsom email) og værktøjer, kan vi eller vores leverandører bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til at gemme oplysninger til brug for statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet samt markedsføring.
Denne side skal hjælpe dig med at forstå mere om disse teknologier og vores brug af dem på vores hjemmesider og i vores tjenester, applikationer og værktøjer.

Hvad er cookies, pixelcookies og lignende teknologier?
Ligesom de fleste hjemmesider bruger vi teknologier, der i det væsentlige er små datafiler, der placeres på din computer, tablet eller mobiltelefon (en "enhed"), og som giver os mulighed for at gemme visse oplysninger, hver gang du besøger eller interagerer med vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer.
De specifikke navne og typer af cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier, som vi bruger, kan ændre sig fra tid til anden. For mere information om cookies og lignende teknologier i almindelighed se https://www.allaboutcookies.org.
For at hjælpe dig til bedre at forstå vores cookiepolitik og vores anvendelse af sådanne teknologier, har vi lavet denne korte oversigt over terminologier og definitioner:

Cookies - små tekstfiler (typisk lavet af bogstaver og tal), som placeres i hukommelsen på din browser eller enhed, når du besøger en hjemmeside eller ser en besked. Cookies giver en hjemmeside mulighed for at genkende en bestemt enhed eller browser. Der findes flere typer af cookies:

 • Midlertidige cookies udløber, når du stopper med at bruge browseren og giver os mulighed for at huske dine handlinger i løbet af den periode, hvor du anvender din browser.
 • Permanente cookies gemmes på din enhed og tillader os at huske dine præferencer eller handlinger på tværs af flere hjemmesider.
 • Førsteparts cookies sættes af den hjemmeside, som du besøger.
 • "Tredjeparts cookies" sættes af en tredjeparts hjemmeside, som er adskilt fra den hjemmeside, som du besøger.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies.

Pixelcookies - små grafiske billeder (også kendt som "pixel tags" eller "clear GIFs"), som kan indgå i vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer. Pixelcookies kan anvendes til en række formål, herunder til at måle effektiviteten af vores hjemmesider, til at overvåge, hvor mange besøgende der er på vores hjemmesider, og hvordan de navigerer på vores hjemmesider, hvor mange afsendte e-mails, der rent faktisk åbnes, til at overvåge effektiviteten af vores annoncering eller tælle, hvor mange særlige poster, artikler eller links, der faktisk bliver set.

Lignende teknologier til lagring af oplysninger - Teknologier, der lagrer oplysninger i din browser eller enhed, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom flash-cookies, HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologier kan operere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specialværktøj. Vi kan bruge disse teknologier til lagring af oplysninger for at sikre din kontos sikkerhed eller for at spotte uregelmæssigheder i brug af hjemmesiden for at forhindre din konto fra at blive tilgængelig på en uautoriseret måde, eller til at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer.
Vi kan bruge udtrykkene "cookies" eller "lignende teknologier" i flæng i vores cookiepolitik for at henvise til alle teknologier, som vi kan bruge til at gemme data i din browser eller enhed eller til at indsamle oplysninger, der hjælper os til at identificere dig, som nærmere beskrevet ovenfor.

Dit valg og vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier
Vi tilbyder på vores hjemmesider bestemte funktioner, tjenester, applikationer og værktøjer, der kun er tilgængelige, hvis vi anvender de ovenfor nævnte teknologier. Du er altid velkommen til at blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser eller enhed tillader det. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmesider. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmesider. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, skal du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.
Generelt giver disse teknologier vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger. Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os. Vi gemmer ikke nogen af dine personlige oplysninger på nogen af vores cookies eller lignende teknologier.
Vi indhenter dit samtykke til vores brug af disse teknologier til at indsamle og opbevare oplysninger ved at give dig gennemskuelig information og varsel om brugen og giver dig mulighed for at deaktivere disse teknologier som angivet ovenfor.

Vores brug af de ovenfor anførte teknologier falder i følgende generelle kategorier:

 1. Operationelt nødvendigt. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nødvendige for driften af vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer. Dette omfatter teknologier, som giver dig adgang til vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer, der er nødvendige for at undgå uberettiget brug af disse tjenester og som forbedrer sikkerheden, eller som giver dig mulighed for at gøre brug af vores funktioner såsom gemte søgninger eller lignende;
 2. Ydelsesrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nyttige for at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer, herunder som en del af vores analytiske arbejde, der hjælper os til at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside eller til at forbedre indholdet på vores hjemmesider, applikationer, tjenester eller værktøjer;
 3. Funktionsrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der tillader os at tilbyde dig en forbedret funktionalitet, når du bruger vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer. Dette kan omfatte at identificere dig, når du logger ind på vores hjemmesider eller holde styr på dine angivne præferencer, interesser, og hvad du tidligere har set, så vi kan forbedre indholdet på vores hjemmesider;
 4. Reklame eller målretning. Vi kan bruge førsteparts eller tredjeparts cookies og pixelcookies til at levere indhold, herunder annoncer, der er relevante for dine interesser på vores hjemmesider eller på tredjeparters hjemmesider. Dette omfatter hjælp af teknologier til at forstå nytten for dig af de reklamer og indhold, der er leveret til dig.For at fravælge brugen af tredjeparts reklamerelaterede cookies og pixelcookies, se afsnittet om annoncenetværk og annoncebørser nedenfor.
Hvis du gerne vil fravælge alle andre typer teknologier, som vi anvender på vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer, kan du gøre det ved at blokere, slette eller deaktivere dem på den måde, som din browser eller enhed tillader det.

Anvendelse af disse teknologier fra leverandører
Vi kan arbejde med tredjeparts udbydere, almindeligvis kendt som leverandører, der med vores tilladelse kan placere tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at gemme oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer og værktøjer. Disse leverandører hjælper os med at drive vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer og give dig en bedre, hurtigere og sikrere oplevelse.
Vores leverandører kan bruge disse teknologier til at hjælpe os med at levere vores egne ydelser og reklamer og indsamle anonyme oplysninger om de hjemmesider, som du besøger samt til at foretage analyser. Vi tillader ikke, at vore leverandører indsamler nogen af dine personlige oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer eller værktøjer til deres egne formål. Vores leverandører er underlagt aftaler om fortrolighed med os og andre juridiske begrænsninger vedrørende deres brug eller indsamling af personlige oplysninger.
Med undtagelse af vores leverandørers brug af de ovenfor anførte teknologier, tillader vi ikke, at tredjeparts indhold på vores hjemmesider (såsom postlister, medlem-til-medlem kommunikation, klassificeret programoversigter, kommentarer, anmeldelser, osv.) lagrer cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til sporing eller indsamling af dine personlige oplysninger. Hvis du mener, at en tredjepart indsamler personlige oplysninger eller bruger sporingsteknologi, anmoder vi dig om at rapportere det til info@ReOrbis.dk.


Målrettede annoncenetværk og annoncebørser fra tredjeparter
Vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer kan anvende tredjeparter, såsom reklamenet-værk og reklamebørser, for at kunne give dig reklamer. Disse tredjeparts reklamenetværk og reklame-børser kan anvende tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at indsamle oplysninger for at give dig deres tjenester. De kan også hente ID'et på din computer, din IP-adresse eller en identifikationskode til reklamer (IDFA), som kan bruges til at skræddersy reklamer, du ser på vores hjemmesider eller andre steder på nettet. Nogle af disse oplysninger kan udgøre personoplysninger. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores Persondatapolitik.


For mere information om tredjeparts reklamerelaterede cookies, og hvordan du fravælger dem, kan du besøge enten https://www.youronlinechoices.eu/ eller https://www.aboutads.info/choices/.
Brugen af tredjeparters teknologier er ikke kontrolleret af os, selv om de bruger vores teknologi til at hjælpe med at opbevare og indsamle data. De relevante betingelser, persondatapolitik, tilladelser, meddelelser og valg fra tredjeparter bør gennemgås med henblik på deres praksis for indsamling, opbevaring og deling. Vi giver ikke nogen indeståelser i relation til de politikker eller praksisser, som anvendes af tredjeparts annoncører eller reklamenetværk eller relaterede tredjeparter.
Oversigt over tredjeparter